Convocatòria de beques generals del MEC per al curs 2021-2022

Us comunicam que ja està publicada a la web del Ministeri d’Educació i Formació Professional la Resolució definitiva de la convocatòria de beques de caràcter general del curs acadèmic 2021/2022, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, els interessats poden presentar un recurs de reposició. El termini per presentar-lo és des del 31 de març fins al 3 de maig de 2022.

Els estudiants que vulguin presentar-lo, per no estar d’acord amb la resolució de concessió, l’han d’emplenar i enviar a la Secció de Beques de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, carrer del Ter, 16 (Pol. Son Fuster), 07009 Palma. Ho han d’enviar mitjançant registre electrònic de l’Administració o de qualsevol de les formes previstes a la Llei de Procediment Administratiu.

Perquè els sol·licitants tenguin coneixement d’aquesta resolució definitiva, el Ministeri els hi ha enviat un correu electrònic perquè accedeixin a la SEU electrònica i es descarreguin la comunicació individualitzada amb indicació de les ajudes e imports concedits o la denegació i la seva causa. A la informació pública es pot accedir des del següent enllaç:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050130/nu/050130-nu-2021.html

 

 

Per a estudiants que cursin estudis postobligatoris: batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà, Cicles Formatius de Grau Superior i Formació Professional Bàsica.

Enllaç al MEC. El termini per sol·licitar l’ajuda finalitza dia 30 de setembre 2021.

El procés per sol·licitar la beca és telemàtic. Necessitau tenir davant: els DNI de tots els membres de la unitat familiar i una cartilla del banc de la qual l’alumne/a en sigui titular o cotitular. Durant el procés anau guardant la informació.

Informar els sol·licitants que són causa de reintegrament de l’ajuda: causar baixa en el centre abans de final de curs, no assistir a un 80% o més de les hores lectives, no superar el 50% de les assignatures, crèdits o hores matriculades…