Dispensa de l’assistència a classe durant les festivitats musulmanes

D’acord amb la Llei 26/1992 de 10 de novembre, per la qual s’aprova l’Acord de cooperació de l’Estat amb la Comissió Islàmica d’Espanya (BOE 272, de 12 de novembre).

Els alumnes musulmans que cursin estudis en centres d’ensenyament públics o privats concertats estan dispensats de l’assistència a classe i de la celebració d’exàmens de les 13:30 fins a les 16:30 els divendres durant el Ramadà i en aquestes festivitats i commemoracions religioses:

  • AL-HIYRA, corresponent al 1r de Muharram, primer dia de l’any nou islàmic.
  • AIXURA, desè dia de Muharram.
  • IDU AL.MAULID, correspon al 12 de Rabiu al.Awwal, naixement del profeta.
  • AL-ISRA WA AL-MI’RAY, correspon al 27 de Rayab, data del Viatge Nocturn i l’Ascensió del Profeta.
  • IDU AL-FITR, correspon als dies 1r, 2n i 3r de Shawwal i celebra la culminació del dejuni del Ramadà.
  • IDU AL-ADHA, corespon als dies 10è, 11è i 12è de Du Al-Hyyah i celebra el sacrifici protagonitzat pel profeta Abraham.

Les famílies dels alumnes, o els alumnes si són majors d’edat, han de sol·licitar l’autorització a la direcció del centre i concretar els dies que voldran fer ús d’aquesta dispensa amb antelació suficient. La sol·licitud haurà de venir signada per qui exerceixi la pàtria potestat o tutela. Això és, amb la signatura dels dos pares, i. per al cas que signi un sol representant del menor, amb acreditació documental de família monoparental, o de nomenament de tutor, o de pàtria potestat assignada a un dels dos pares per sentència judicial, si només la té un dels dos progenitors.