Pagament de taxes per a l’obtenció de títols

Taxes a pagar a l’atib per a títols de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca BOIB l’any 2022. Resum. Heu d’entregar el mòdel 046 com a justificant de pagament  (exemple del model 046 pagat online)

En acabar batxiller o un cicle formatiu heu de pagar la taxa de títol. Circulars de final de curs de batxilleratCFGM CFGS curs 2021-2022

Tipus de taxes per a l’obtenció de títols acadèmics:     Llei 8-2018. Def. famílies monoparental_vulnerabilitat econòmica. Documentació acreditativa 2022

Ordinària (sense bonificació ni exempció)

Reduïda (bonificació del 50%): alumnes de família nombrosa i monoparental de categoria general (s’ha d’acreditar documentalment al centre).

Gratuïta (exempcions): alumnes de família en situació de vulnerabilidad econòmica, nombrosa i monoparental de categoria especial. Persones amb una discapacitat igual o superior al 33% i els membres de la seva unitat familiar. Víctimes de terrorisme, cònjuge i fills. Víctimes de violència de gènere i fills que en depenen. Joves tutelats, extutelats i en acolliment. Persones privades de llibertat. Reexpedició per rectificació de la menció del sexe en el registre civil (s’ha d’acreditar documentalment al centre). No podeu imprimir model 046 però heu de presentar la documentació acreditativa.

Per fer el pagament de la taxa corresponent, entrau a la pàgina per l’enllaç que hi ha més avall, emplenau les dades i podeu pagar de dues maneres diferents:

1a- Pagament mitjançant targeta de crèdit o transferència bancària. Una vegada fet el pagament, imprimiu el justificant (model 046)  i entregau-lo a la Secretaria del centre.

2a- Si no disposau de targeta de crèdit, podeu emplenar les dades i imprimir el resguard (model 046) per duplicat. Després anau al banc i feis el pagament. Entregau el resguard a la Secretaria del centre.

Si feis el pagament amb el descompte per família nombrosa o monoparental, a més dels resguard de pagament heu presentar original i còpia del Títol, targeta o carnet de Família nombrosa en vigor (no confondre amb el llibre de família).

Enllaç al model 046 per a l’expedició de títols acadèmics. Per favor una vegada hàgiu entrat a l’enllaç per a l’expedició del títol llegiu el requadre de la dreta que té el fons de color verd.

Expedició del títol de Batxillerat.

Expedició del títol de Batxillerat. Família nombrosa general i família monoparental general.

Expedició del títol de CFGM.

Expedició del títol de CFGM. Família nombrosa general i família monoparental general.

Expedició del títol de CFGS.

Expedició del títol de CFGS. Família nombrosa general i Família monoparental general.

Expedició del Títol d’ensenyaments esportius de règim especial.

Expedició del títol d’ensenyaments esportius de règim especial. Família nombrosa general i família monoparental general.

Reexpedició de qualsevol títol oficial.

En el cas de que no hàgiu imprès el model 046  enllaç que us indica com podeu aconseguir còpia del model 046