Prova d’accés a CFGM 2022

 

31-05-2021 Llista definitiva de persones aptes i no aptes PACCFGM i  lliurament de certificats d’aptitud a partir de les 12h

 

Llista provisional de persones aptes i no aptes PACCFGM . Termini de reclamacions 19, 20 i 23 de maig

Les proves es realitzaran els dies 11 i 12 de maig de 2022:

Lloc d’examen: Aula N01 i estris dels dies de la prova. Pensau a dur el DNI

Dx dia 11: A les 16h exàmens de llengua catalana i llengua castellana (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).

A les 18:30h examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima d’una hora).

Dj dia 12: a les 16h exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).

Calendari PACCFGM

Informació general de les proves d’accés a cicles formatius de formació professional de grau superior 2022

Informació general de les proves d’accés a cicles formatius de formació professional de grau mitjà 2022

Llistat definitiu de persones admeses a les PACCFGM

Termini de reclamacions a la llista provisional : dies 25, 28 i 29 de març

Llista provisional de l’alumnat inscrit a les PACCFGM

 • Període d’inscripció: del 3 al 17 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la Secretaria del centre on realitzarà la prova. A l’IES Mossèn Alcover es fa la prova prova d’accés a CFGM.
 • Publicació de la llista provisional: 24 de març.
 • Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 25, 28 i 29 de març.
 • Publicació de les llistes definitives de persones admeses: 7 d’abril.
 • Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web del centre: 19 de maig.
 • Termini de reclamacions contra la llista provisional de persones aptes i no aptes: 19, 20 i 23 de maig.
 • Revisió de les reclamacions: 24, 25 i 26 de maig.
 • Publicació de la llista definitiva de persones aptes al tauler d’anuncis i en la pàgina web del centre i lliurament dels certificats d’aptitud: 31 de maig.
 • La taxa és de 23,25€. Hi ha exempcions (a) Les persones en situació legal de desocupació, les persones en situació de dependència en grau II o III i els membres de la seva unitat familiar, les persones amb un grau de discapacitat igual al 33 % o superior i els membres de la seva unitat familiar, els membres de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, els membres de les famílies en risc social, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, els joves tutelats i extutelats en via d’emancipació i els joves en situació d’acolliment familiar. b) Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills o filles, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. c) Les víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que en depenen, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. d) Els membres de famílies nombroses, així com els membres de famílies monoparentals de categoria especial. La condició s’ha d’acreditar documentalment al centre, d’acord amb els documents que preveu la normativa vigent) i bonificacions dels 50% 11,63€ (Famílies monoparentals de categoria general. La condició s’ha d’acreditar documentalment al centre, d’acord amb els documents que preveu la normativa vigent).

  Al centre s’ha de presentar (del 3 al 17 de març de 2022):

 1. Sol·licitud.
 2. Declaració responsable.
 3. El model 046 que acrediti el pagament de la taxa (exemple), si escau documentació per acreditar bonificació o exempció de taxes a les PACFGM2022.
 4. Còpia i original del Document Oficial d’Identificació (DNI o passaport i NIE). Si l’alumne/a és menor d’edat DOI dels pares.
 5. Si es demana exempció d’alguna part o matèria de les proves han d’aportar la documentació acreditativa (original i còpia).
 6. Si tenen alguna part de les proves superada i sol·liciten que la qualificació d’aquesta part es tengui en compte  han d’aportar el certificat que ho acrediti.
 7. Si se sol·licita adaptació de les condicions en què s’ha de desenvolupar la prova han de presentar els documents justificatius.

Normativa que regula aquesta convocatòria: Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors d’1 de febrer de 2022 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització.