Proves lliures FP 2022

Enllaç  a la Web d’FP CAIB. Informació general de les proves lliures a cicles formatius de formació professional  2022

Calendari del procediment d’inscripció i realització

Resultats definitius de les proves lliures al cicle formatiu:

CFGM de Cures auxiliars d’infermeria:  Higiene (part teòrica + pràctic), PSPS, FOL, TAO (part teòrica + pràctic), OADS, RET, TBI (part pràctica + teòrica)

CFGS d’integració social: Context, EIE, HHSS, INSMediació, MIS, PAPSOADS, SAACAtencióUnitats, PrimersAuxilis, SuportIntervenció

Resultats provisionals de les proves lliures al cicle formatiu:

CFGM de Cures auxiliars d’infermeria: FOL, Higiene (part teòrica), Higiene (part pràctica), OADS, PSSPRET, TAO (part teòrica), TAO (part pràctica + teòrica), TBI (part teòrica), TBI (part pràctica)

CFGS d’integració social: Context, EIE, HHSS, INSMediació, MIS, PAPS, SAAC,   AtencióUnitats, PrimersAuxilis, SuportIntervenció

 

CFGS d’Educació infantil: Calendari de tutories      Calendari de proves

Continguts i criteris d’Educació infantil

CFGS d’integració social:  Calendari de tutories       Calendari de proves

Continguts i criteris d’Integració social.

CFGS d’Higiene bucodental:  Calendari de tutories       Calendari de proves

Continguts i criteris de 3 mòduls d’Higiene bucodental

CFGM de Cures auxiliars d’infermeria: Calendari de tutories       Calendari de proves

Continguts i criteris de Cures auxiliars d’infermeria

12-04-2022 Publicació de les llistes definitives:

Termini de reclamacions a les llistes provisionals : del 23 al 25 de març

Dimarts 22 de març publicació de les llistes provisionals de l’alumnat inscrit al:

Oferta de cicles i mòduls per a les proves lliures 2022 a l’IES Mossèn Alcover. Tots les cicles que cursam:

CFGM de cures auxiliars d’infermeria. Informació de les hores que té cada mòdul del CFGM

Termini d’inscripció

Del 3 al 11 de març de 2022

Formalització de la sol·licitud 

Les persones que, per les seves característiques físiques o sensorials, necessitin una adaptació de les condicions en què s’han de fer les proves, ho han de fer constar en la sol·licitud.

La sol·licitud s’ha de formalitzar mitjançant l’imprès oficial per duplicat i s’ha de presentar a l’IES. Sol·licitud inscripció proves lliures 2022 (Català) (Castellà). 

Amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació que sigui d’aplicació d’entre totes les que figuren a continuació:

  1. Per acreditar el pagament de la taxa corresponent, s’ha de presentar el document d’ingrés 046 a nom del sol·licitant. Si el pagament s’ha fet electrònicament, és suficient presentar-ne una còpia simple. Si el pagament s’ha fet de manera presencial, s’ha de presentar l’original segellat pel banc per acarar. El codi del concepte per a aquesta taxa és el P40. Taxa a pagar  per  a cada mòdul del CFGM (9.29€) o del CFGS (12.78€)  per a alumnat sense dret a exempció total o parcial.
  2. Per acreditar l’exempció total o parcial del pagament d’aquesta taxa:  documentació a presentar per acreditar la situació . Taxa a pagar amb exempció parcial per a cada mòdul del CFGM (4.64) o del CFGS (6.40)
  3. Per acreditar el requisit d’edat s’ha d’aportar original i còpia del document oficial d’identificació de l’alumnat (DNI, passaport, etc.) i dels pares si l’alumnat és menor d’edat.
  4. Per acreditar el requisit acadèmic d’accés al cicle formatiu s’ha d’aportar original i còpia d’algun d’aquests documents:
    1. Títol oficial que permet l’accés al cicle o resguard d’haver fet el pagament per obtenir-lo. En el cas d’estar pendent d’homologació d’estudis estrangers en el moment de la inscripció, el sol·licitant ha de presentar el volant per a la inscripció condicional en centres docents o exàmens oficials, segellat per la unitat de registre en què s’hagi presentat la sol·licitud d’homologació o convalidació. Abans de l’inici de la primera prova s’ha de presentar la resolució definitiva d’homologació o convalidació.
    2. Certificació acadèmica personal que indiqui que s’han superat els estudis que donen accés directe al cicle formatiu.
    3. Qualsevol dels certificats o documents acreditatius que permeten accedir al cicle formatiu pel torn d’accés per altres vies.

5. Si els requisits d’accés no es poden acreditar documentalment durant el període d’inscripció, s’han de lliurar al president de la comissió avaluadora a l’inici de la primera prova. En cas de no presentar-los es perd el dret a fer la prova.

6. Les persones que, ateses les seves característiques físiques o sensorials, demanen l’adaptació de les condicions en què s’han de fer les proves, han de presentar el certificat que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials.

Termini de realització de les proves lliures

Del 2 al 27 de maig de 2022, ambdós inclosos, segons calendari establert per cada centre.

 

10-01-2022 Previsions