Renovació consell escolar curs 2021-2022

Renovació dels consells escolars curs 2021-2022

Calendari de les eleccions al Consell Escolar: ve marcat per les instruccions que ens venen de la Conselleria i les dates són les següents:

 • Representants dels pares i mares: 30/11/2021

 • Representants de l’alumnat: 23/11/2021

 • Representants del professorat: 24/11/2021

 • Representants del personal d’administració i serveis: 24/11/2021

Horaris per poder votar:

 • Representants dels pares i mares: 3 sessions horàries per intentar facilitar que els pares que vulguin exercir el seu dret de vot puguin assistir conciliant la seva vida laboral i familiar. Concretament: primera sessió de 07:45 a 08:30, segona sessió de 13:45 a 14:50, i tercera sessió de 19:00 a 20:00.

 • Representants de l’alumnat: anar classe per classe amb l’urna per fer les votacions.

 • Representants del professorat: en el Claustre que es celebrarà aquest dia.

 • Representants del personal d’administració i serveis: de 14:00 a 15:00.

10-11-2021 Publicació de candidatures provisionals i dels resultats dels sorteigs de les meses electorals

 • Candidatures provisionals de pares i mares:

  Riera Riera, Joan

  Torrent Allés, Noelia

 • Candidatures provisionals d’alumnes:

  Da Silva Santos, Brunna Eduarda

  Ginard Pascual, Paula

  Martorell Oroz, Antoni

  Morales Gutiérrez, Rocío

  Pérez Llull, Maria

 • Candidatures provisionals de professors:

  Caldentey Brunet, Juan

  Carrió Garau, Bartomeu

  Riera Font, Bàrbara

  Verd Duran, Pere Guillem

 • Candidatura provisional del personal d’administració i serveis:

  Monserrat Obrador, Miquel

 • Resultat del sorteig de la mesa electoral de pares i mares:

  Grimalt Coll, Bartomeu

  Flaquer Palmer, Mariona

 • Resultat del sorteig de la mesa electoral de l’alumnat:

 

 • Resultat del sorteig de la mesa electoral de professorat:

  Rosselló Barceló, Catalina (membre més antic del Claustre del professorat).

  Garí Font, Bàrbara (membre més jove del Claustre del professorat).

 • Resultat del sorteig de la mesa electoral del personal d’administració i serveis:

  Juan Pizà, Catalina

  Joan Font, Antoni

Instruccions de la directora general de Primera infància, Innovació i Comunitat Educativa de 7 de setembre de 2021 per a la renovació dels consells escolars de centres docents públics i de centres docents privats concertats
Calendari per a la renovació del consell escolar:
 • 7-10-2021 Constitució de la Junta Electoral. Aprovació dels censos, el calendari i els models de sobres i paperetes.
 • 14-10-2021 Informació a tota la comunitat educativa del calendari i del procés electoral. Exposició pública dels censos i inici del període de reclamacions.
 •   19-10-2021 A les 14.00 h. fi del termini de reclamacions als censos provisionals.Del 22 fins a les 12h del 29-10-2021 termini per presentar les candidatures

22-10-2021 Censos definitius curs 2021-2022:

Resum de la normativa aplicable

Centres que han de renovar el consell escolar