Instruccions final de curs i pagament de taxes per a l’obtenció de títols

Taxes a pagar a l’atib per a títols de la Conselleria d’Educació i Formació Professional BOIB l’any 2024. Resum. Heu d’entregar el mòdel 046 com a justificant de pagament  (exemple del model 046 pagat online)

En acabar batxiller o un cicle formatiu heu de pagar la taxa de títol. Circulars de final de curs de BatxilleratCFGM CFGS curs 2023-2024

Tipus de taxes per a l’obtenció de títols acadèmics:     Llei 8-2018. Def. famílies monoparental_vulnerabilitat econòmica. Documentació acreditativa 2022

Ordinària (sense bonificació ni exempció)

Reduïda (bonificació del 50%): alumnes de família nombrosa i monoparental de categoria general (s’ha d’acreditar documentalment al centre).

Gratuïta (exempcions) les famílies en alguna de les següents situacions: vulnerabilitat econòmica especial, risc social, nombroses i monoparentals de categoria especial, víctimes de terrorisme, víctimes de violència de gènere i aquelles amb un membre amb grau de discapacitat igual o superior al 33% o grau de dependència II o III. Les persones privades de llibertat, tutelades, extutelades i en acolliment familiar. Reexpedició per rectificació de la menció del sexe en el registre civil. Bonificació del 50%: Les famílies nombroses i monoparentals de categoria general (FN). La condició s’ha d’acreditar documentalment en el centre. . No podeu imprimir model 046 però heu de presentar la documentació acreditativa.

Per fer el pagament de la taxa corresponent, entrau a la pàgina per l’enllaç que hi ha més avall, emplenau les dades i podeu pagar de dues maneres diferents:

1a- Pagament mitjançant targeta de crèdit o transferència bancària. Una vegada fet el pagament, imprimiu el justificant (model 046)  i entregau-lo a la Secretaria del centre.

2a- Si no disposau de targeta de crèdit, podeu emplenar les dades i imprimir el resguard (model 046) per duplicat. Després anau al banc i feis el pagament. Entregau el resguard a la Secretaria del centre.

Si feis el pagament amb el descompte per família nombrosa o monoparental, a més dels resguard de pagament heu presentar original i còpia del Títol, targeta o carnet de Família nombrosa en vigor (no confondre amb el llibre de família).

Enllaç al model 046 per a l’expedició de títols acadèmics. Per favor una vegada hàgiu entrat a l’enllaç per a l’expedició del títol llegiu el requadre de la dreta que té el fons de color verd.

Expedició del títol de Batxillerat.

Expedició del títol de Batxillerat. Família nombrosa general i família monoparental general.

Expedició del títol de CFGM.

Expedició del títol de CFGM. Família nombrosa general i família monoparental general.

Expedició del títol de CFGS.

Expedició del títol de CFGS. Família nombrosa general i Família monoparental general.

Expedició del Títol d’ensenyaments esportius de règim especial.

Expedició del títol d’ensenyaments esportius de règim especial. Família nombrosa general i família monoparental general.

Reexpedició de qualsevol títol oficial.

En el cas de que no hàgiu imprès el model 046  enllaç que us indica com podeu aconseguir còpia del model 046