Prova d’accés a CFGM 2024

Convocatòria de proves d’accés a cicles formatius de grau superior

Convocatòria de proves d’accés a cicles formatius de grau mitja


Llistat definitiu d’admesos: Dv 12 d’abril

Reclamacions: 25, 26 i 27 de març

Dv 22 de març:  Llista d’admesos i exclosos (Provisional)


1. Quin es el període d’inscripció?

El període d’inscripció a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà és del 6 al 18 de març de 2024, ambdós inclosos.

2. On he de presentar la inscripció? A quins centres es fa la prova d’accés a grau mitjà?

Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol realitzar la prova.
En aquesta convocatòria els centres que fan la prova són:

a) Centres a Mallorca:

IES Arxiduc Lluís Salvador (Palma)
IES Son Pacs (Palma)
IES Guillem Sagrera (Palma)
IES Marratxí (Marratxí)
IES Bendinat (Calvià)
IES Llucmajor (Llucmajor)
IES Inca (Inca)
IES Alcúdia (Alcúdia)
IES Mossèn Alcover (Manacor)
IES Llorenç Garcias i Font (Artà)

3. Quan es realitzaran les proves?

La prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà s’ha de fer els dies 15 i 16 de maig de 2024.

a) Dia 15 de maig:

– 15.00 h: constitució de la comissió avaluadora.
– 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).
– 18.30 h: examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima d’una hora).

b) Dia 16 de maig:

– 16.00 h: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).

4. Quines són les dates més assenyalades en aquesta convocatòria?

El calendari de la prova d’accés a grau mitjà és el següent:

– Matrícula: del 6 al 18 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova.

– Publicació de la llista provisional de persones admeses: 22 de març.

– Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 25, 26 i 27 de març, ambdós inclosos.

– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 12 d’abril.

– Data de realització de la prova d’accés a grau mitjà: 15 i 16 de maig.

– Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 22 de maig.

– Recollida del certificat acreditatiu: A partir del 31 de maig al mateix centre on es varen realizar les proves.

 5. Quin preu tenen les proves? Com he de pagar-ho?

La taxa d’inscripció per fer la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà aquest any 2024 (inclosa l’expedició del certificat que acredita que s’ha superat la prova) és de 23,25 euros.
Podeu formalitzar el pagament telemàtic de la Taxa a través de l’ATIB: https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx       Com arribar-hi

6. Quins documents he de presentar al centre educatiu per a la inscripció?

1. Sol·licitud
2. Per acreditar que no es reuneix cap altre requisit que permeti l’accés directe als cicles formatius de grau mitjà s’ha d’aportar una declaració responsable
3. Per acreditar el pagament de la taxa corresponent, s’ha de presentar el document d’ingrés 046 a nom del sol·licitant. Si el pagament s’ha fet electrònicament, és suficient presentar-ne una còpia simple. Si el pagament s’ha fet de manera presencial, s’ha de presentar l’original segellat pel banc per acarar. El codi del concepte per a aquesta taxa és el P40. Consultar l’apartat exempció de taxes.

Document Català Castellano
1 Sol·licitud PDF Solicitud PDF
2 Declaració responsable PDF Declaración responsable PDF
3 Justificant pagament taxa Pàgina WebExempció de taxes Justificante pago tasa Pàgina WebExención de tasas

4. Per acreditar el requisit d’edat s’ha d’aportar original i còpia del document oficial d’identificació (DNI, passaport, etc.). Els menors d’edat DNI dels pares  (Model per fotocòpies de DNI)
5. Les persones que tenguin determinats requisits que els permetin estar exempts d’alguna part o matèria de la prova han d’aportar, a més, la documentació justificativa (s’ha de presentar l’original i una còpia de cada document perquè el centre receptor la compulsi).
6. Les persones que tenguin alguna part de la prova d’accés superada a les Illes Balears i sol·licitin que la qualificació d’aquesta part es tengui en compte per al càlcul de la qualificació final de la prova han d’aportar el certificat que ho acrediti.
7. Les persones que sol·licitin l’adaptació de les condicions en què s’ha de desenvolupar la prova perquè poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d’aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc.) han d’aportar algun dels documents justificatius.

Per acreditar l’exempció total o parcial del pagament d’aquesta taxa, s’ha de presentar algun dels documents que s’indiquen a continuació, segons correspongui:

a) Les persones en situació legal de desocupació han de presentar l’informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació emès per un servei públic d’ocupació. La data d’aquest document no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.
b) Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 % han de presentar el certificat que acredita el tipus i el grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials. En el cas que el sol·licitant sigui un familiar de fins a segon grau d’una persona amb discapacitat, també ha d’aportar el llibre de família o, alternativament, certificat del registre oficial en el què consti la relació familiar o anàloga, així com el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.
c) Les persones amb grau II i III de dependència reconegut han de presentar el certificat o la resolució que acredita el grau de dependència, expedit per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials. En el cas que el sol•licitant sigui un familiar d’una persona dependent, també ha d’aportar el llibre de família o, alternativament, certificat del registre oficial en el què consti la relació familiar o anàloga, així com el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.
d) Els membres de famílies en risc social amb menors d’edat que han estat objecte de declaració de risc per part de l’administració competent en matèria de protecció de menors han de presentar la resolució o certificat de declaració de risc emesa per l’òrgan o bé amb el conveni d’intervenció social i educatiu familiar entre la família del menor i els serveis socials del municipi. També han d’aportar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en el què consti la relació familiar o anàloga.
e) Els membres de famílies amb menors d’edat retornats després de l’aplicació de mesures administratives de protecció han d’aportar la resolució o el certificat oficial de l’òrgan competent. També han d’aportar el llibre de família o, alternativament, certificat del registre oficial en el què consti la relació familiar o anàloga.
f) Els membres de famílies amb menors d’edat retornats després de l’aplicació de mesures de justícia juvenil han de presentar la resolució o certificat del Servei de Justícia Juvenil de la Direcció General d’Infància, Joventut, Famílies, Igualtat i Diversitat del Govern de les Illes Balears o de l’organisme autonòmic competent, el qual ha de ser vigent en la data de presentació. També han d’aportar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga.
g) Les persones que acreditin ser membres d’una família nombrosa han de presentar el títol o certificat expedit a l’efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.
h) Els membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció han de presentar el certificat d’ingressos de renda mínima d’inserció amb data posterior a l’1 de gener de 2024.
i) Els membres d’unitats familiars que percebin la renda social garantida han de presentar el certificat d’ingressos de renda social garantida amb data posterior a l’1 de gener de 2024.
j) Els beneficiaris de l’ingrés mínim vital han de presentar la resolució o un certificat de concessió de l’entitat gestora de l’ajut amb data posterior a l’1 de gener de 2024. Si el sol•licitant és familiar del beneficiari, també ha de presentar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga, així com el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.
k) Els sol·licitants que percebin el subsidi de desocupació han de presentar el certificat que acrediti aquesta situació emès pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), la data d’emissió del qual no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l’inici del termini d’inscripció. Si el sol•licitant és familiar del beneficiari, també ha d’aportar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga, així com el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.
l) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i els joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació han de presentar la resolució judicial que determini aquesta situació.
m) Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes han de presentar algun dels documents següents:

• Un certificat com a víctima de terrorisme o familiar emès pel Ministeri de l’Interior a nom de la persona sol•licitant.
• Una resolució prèvia d’indemnització per acte terrorista. En el cas del cònjuge o fill del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga.
• Un títol de la Reial Orde de Reconeixement Civil a les Víctimes del Terrorisme. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga.

n) Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere han de presentar algun dels documents següents:

• Una ordre de protecció a favor de la víctima.
• Una sentència condemnatòria.
• Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de protecció.
• Una resolució judicial per mitjà de la qual s’hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.
• Un informe de l’administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d’acolliment, o bé un informe de l’Institut Balear de la Dona. De l’Oficina de la Dona del Consell Insular d’Eivissa, o de l’òrgan competent del Consell Insular de Menorca o de l’organisme autonòmic competent.

En el cas de ser-ne fill dependent, també s’ha de presentar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga, així com el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.

o) Els membres de famílies monoparentals han d’aportar el títol o carnet individual de família monoparental emès pel consell insular corresponent o bé per l’administració competent al seu lloc de residència. Es reconeixeran els títols de famílies monoparentals expedits per altres comunitats autònomes sempre que existeixi reciprocitat, fins que deixin d’estar vigents.
p) Els joves en situació d’acolliment han de presentar la resolució judicial o administrativa de l’acolliment, o, si no n’hi ha, un certificat emès per l’entitat corresponent (Institut Mallorquí d’Afers Socials —IMAS

7. Quina normativa regula aquesta convocatòria?

Aquesta convocatòria està regulada per la  Resolució de la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa de 29 de gener de 2024 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització.

Català PDF Castellano PDF