Prova d’accés a CFGM 2023

 

Dimecres 31 de maig publicació de llistes definitives i lliurament de certificats  als aspirants que han superat la prova d’accés o tenen superada alguna de les parts de la prova

RESULTATS DEFINITIUS DE LES PROVES

Els dies 18, 19 i 22 de maig termini de reclamacions contra la llista provisional de persones aptes i no aptes

Proves els dies 10 i 11 de maig. Horari i estris

Llistat definitiu de persones admeses

Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 27, 28 i 29 de març

Llistat provisional d’admesos i exclosos  Comprovau que les dades son correctes

Enllaç a la pàgina web de Formació Professional  de la CAIB

Informació general de les proves d’accés a cicles formatius de formació professional de grau superior 2023

Informació general de les proves d’accés a cicles formatius de formació professional de grau mitjà 2023

Convocatòria de les proves d’accés a cicles formatius de formació professional de grau mitjà 2023

Calendari PACCFGM

 • Període d’inscripció: del 3 al 17 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la Secretaria del centre on realitzarà la prova. A l’IES Mossèn Alcover es fa la prova prova d’accés a CFGM.
 • Publicació de la llista provisional: 24 de març.
 • Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 27, 28 i 29 de març.
 • Publicació de les llistes definitives de persones admeses: 5 d’abril.
  • Les proves es realitzaran els dies 10 i 11 de maig:Dx dia 10: A les 16h exàmens de llengua catalana i llengua castellana (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).A les 18:30h examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima d’una hora).Dj dia 11: a les 16h exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).
 • Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web del centre: 18 de maig.
 • Termini de reclamacions contra la llista provisional de persones aptes i no aptes: 18, 19 i 22 de maig.
 • Revisió de les reclamacions: 23, 24 i 25 de maig.
 • Publicació de la llista definitiva de persones aptes al tauler d’anuncis i en la pàgina web del centre i lliurament dels certificats d’aptitud: 31 de maig.
 • La taxa és de 23,25€. Hi ha exempcions. No han de pagar: a) Les persones en situació legal de desocupació, les persones en situació de dependència en grau II o III i els membres de la seva unitat familiar, les persones amb un grau de discapacitat igual al 33 % o superior i els membres de la seva unitat familiar, els membres de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, els membres de les famílies en risc social, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, els joves tutelats i extutelats en via d’emancipació i els joves en situació d’acolliment familiar. b) Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills o filles, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. c) Les víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que en depenen, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. d) Els membres de famílies nombroses, així com els membres de famílies monoparentals de categoria especial. La condició s’ha d’acreditar documentalment al centre, d’acord amb els documents que preveu la normativa vigent) i bonificacions dels 50% 11,63€: Famílies monoparentals de categoria general. La condició s’ha d’acreditar documentalment al centre, d’acord amb els documents que preveu la normativa vigent).

  Al centre s’ha de presentar del 3 al 17 de març :

 1. Sol·licitud (Solicitud).
 2. declaració responsable (declaración responsable).
 3. El model 046 que acrediti el pagament de la taxa, amb segell de l’agencia tributaria i codi de barres (exemple), si escau documentació per acreditar bonificació o exempció de taxes a les PACFGM2023.
 4. Còpia i original del Document Oficial d’Identificació (DNI o passaport i NIE). Si l’alumne/a és menor d’edat DOI dels pares.
 5. Si es demana exempció d’alguna part o matèria de les proves han d’aportar la documentació acreditativa (original i còpia) .
 6. Si tenen alguna part de les proves superada i sol·liciten que la qualificació d’aquesta part es tengui en compte  han d’aportar el certificat que ho acrediti.
 7. Si se sol·licita adaptació de les condicions en què s’ha de desenvolupar la prova han de presentar els documents justificatius.

En aquest tríptic teniu la informació més important de les proves d’accés a grau mitjà

Normativa que regula aquesta convocatòria:

Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 3 de febrer de 2023 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització

Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012 per la qual es regulen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears