Proves lliures FP 2023

Resultats definitius de les proves lliures al cicle formatiu:

CFGM de Cures auxiliars d’infermeria: Higiene del medi hospitalari , Tècniques bàsiques d’infermeria

CFGS d’Higiene bucodental: Educació per a la salut oralEstudi de la cavitat oral ,Odontologia conservadora, periodòncia i implants; Primers Auxilis ; Pròtesis i ortodòncia

CFGS d’integració social: Atenció a les unitats de competència, Context de la intervenció social, Inserció sociolaboral, Mediació comunitària, Primers auxilis

CFGS d’Educació infantil: Desenvolupament socioafectiu, Didàctica de l’educació infantil; Expressió i comunicació; Habilitats socials, Primers auxilis

Resultats provisionals de les proves lliures al cicle formatiu:

CFGM de Cures auxiliars d’infermeria: Higiene del medi hospitalari, Tècniques bàsiques d’infermeria

CFGS d’Higiene bucodental: Educació per a la salut oralEstudi de la cavitat oral ,Odontologia conservadora, periodòncia i implants; Primers Auxilis ; Pròtesis i ortodòncia

CFGS d’integració social: Atenció a les unitats de competència, Context de la intervenció social, Inserció sociolaboral, Mediació comunitària, Primers auxilis

CFGS d’Educació infantil: Desenvolupament socioafectiu, Didàctica de l’educació infantil; Expressió i comunicació; Habilitats socials, Primers auxilis

 

Calendaris de proves i tutories

CFGM de Cures auxiliars d’infermeria: Calendari de tutories     Calendari de proves    Continguts i criteris de Cures auxiliars d’infermeria

CFGS d’Higiene bucodental:  Calendari de tutories      Calendari de proves     Continguts i criteris  d’Higiene bucodental

CFGS d’integració social:  Calendari de tutories      Calendari de proves     Continguts i criteris d’Integració social

CFGS d’Educació infantil:  Calendari de tutories      Calendari de proves    Continguts i criteris d’Educació infantil

 

Llistes definitives de persones inscrites:

 

Termini de reclamacions a les llistes provisionals : del 22 al 24 de març

Llistes provisionals de l’alumnat inscrit al:

Enllaç  a la Web d’FP CAIB. Convocatòria de les proves lliures a cicles formatius de formació professional  2023

Oferta de cicles i mòduls per a les proves lliures 2023 a l’IES Mossèn Alcover. Tots les cicles que cursam:

CFGM de cures auxiliars d’infermeria. Informació de les hores que té cada mòdul del CFGM

CFGS d’educació infantil, d’integració social i d’higiene bucodental. Informació de les hores que té cada mòdul dels CFGS

Calendari del procediment d’inscripció i realització de les Proves Lliures 2023

 • Termini d’inscripció: Del 2 al 10 de març
 • Publicació de la llista provisional d’inscrits: 21 de març.
 • Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 22, 23 i 24 de març.
 • Publicació de les llistes definitives de persones inscrites: 31 de març.
 • Publicació del calendari, els criteris d’avaluació i la relació de material necessari per fer les proves: abans del 18 d’abril
 • Període per a la realització de les proves lliures segons el calendari del centre: del 2 al 31 de maig

Al centre s’ha de presentar del 2 al 10 de març :

1. La Sol·licitud inscripció proves lliures 2023 (Català) (Castellà). La sol·licitud s’ha de formalitzar mitjançant l’imprès oficial per duplicat i s’ha de presentar a l’IES.

2. -Per acreditar el pagament de la taxa corresponent, s’ha de presentar el document d’ingrés 046 a nom del sol·licitant. Si el pagament s’ha fet electrònicament, és suficient presentar-ne una còpia amb el segell de l’agència tributària i el codi de barres (exemple). Si el pagament s’ha fet de manera presencial, s’ha de presentar l’original segellat pel banc per acarar. El codi del concepte per a aquesta taxa és el P40. Taxa a pagar  per  a cada mòdul del CFGM (9,29€) o del CFGS (12,78€)  per a alumnat sense dret a exempció total o parcial.

  -Per acreditar l’exempció total o parcial del pagament d’aquesta taxa:  documentació a presentar per acreditar la situació . Taxa a pagar amb exempció parcial per a cada mòdul del CFGM (4,64€) o del CFGS (6,40€)

3. Per acreditar el requisit d’edat s’ha d’aportar original i còpia del document oficial d’identificació de l’alumnat (DNI o passaport i NIE.) i dels pares si l’alumnat és menor d’edat.

4. Per acreditar el requisit acadèmic d’accés al cicle formatiu s’ha d’aportar original i còpia d’algun d’aquests documents:

  1. Títol oficial que permet l’accés al cicle o resguard d’haver fet el pagament per obtenir-lo. En el cas d’estar pendent d’homologació d’estudis estrangers en el moment de la inscripció, el sol·licitant ha de presentar el volant per a la inscripció condicional en centres docents o exàmens oficials, segellat per la unitat de registre en què s’hagi presentat la sol·licitud d’homologació o convalidació. Abans de l’inici de la primera prova s’ha de presentar la resolució definitiva d’homologació o convalidació.
  2. Certificació acadèmica personal que indiqui que s’han superat els estudis que donen accés directe al cicle formatiu.
  3. Qualsevol dels certificats o documents acreditatius que permeten accedir al cicle formatiu pel torn d’accés per altres vies.
  4. Si els requisits d’accés no es poden acreditar documentalment durant el període d’inscripció, s’han de lliurar al president de la comissió avaluadora a l’inici de la primera prova. En cas de no presentar-los es perd el dret a fer la prova.

5. Les persones que, ateses les seves característiques físiques o sensorials, demanen l’adaptació de les condicions en què s’han de fer les proves, han de presentar el certificat que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials.

Normativa que regeix les proves lliures 2023

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 6 de març de 2008 per la qual es regulen les proves lliures per obtenir el títol de Tècnic o de Tècnic superior de formació professional del sistema educatiu (BOIB núm. 38, de 18 de març de 2008)

Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 07 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització.