Proves lliures FP 2024

Convocatòria proves lliures 2024

Calendari

Resultats definitius de les proves lliures al cicle formatiu

Resultats provisionals de les proves lliures al cicle formatiu:

Cures auxiliars d’infermeria

    • CFGS d’Educació infantil:

            CFGS d’Integració social:

 

Calendaris de proves i tutories

CFGM de Cures auxiliars d’infermeria: Calendari de tutories    Calendari de proves    Continguts i criteris de Cures auxiliars d’infermeria

CFGS d’integració social:  Calendari de tutories    Calendari de proves    Continguts i criteris d’Integració social

CFGS d’Educació infantil: Calendari de tutories    Calendari de proves    Continguts i criteris d’Educació infantil

 

Llistes definitives de l’alumnat inscrit: 12 d’abril

Termini de reclamacions a les llistes provisionals : del 25 al 27 de març

Llistes provisionals de l’alumnat inscrit al:

1. Què són les proves lliures?

Les proves lliures són unes proves que permeten obtenir el títol de tècnic o de tècnic superior i que estan especialment dirigides als estudiants que no poden conciliar la vida laboral i familiar amb l’oferta formativa presencial o a distància. Les persones interessades es poden examinar d’un o més mòduls d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional sempre que no superin les 660 hores per convocatòria, d’acord amb la durada assignada a cada mòdul pel currículum vigent del títol.

S’ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals que integren un cicle formatiu, de conformitat amb el desplegament curricular de cada cicle.

Les proves lliures no inclouen docència, els continguts de cada mòdul venen definits al currículum del cicle. Aquests són accessibles a la web del ministeri todofp.es. També podeu trobar més informació a les pàgines web dels centres on es realitzen les proves.

Tots els centres educatius públics han de dur a terme les proves lliures corresponents als cicles que es cursen presencialment al centre. No obstant això, a la convocatòria anual es concreten els cicles i mòduls dels quals es poden fer proves lliures.

2. Oferta de cicles i mòduls per a les proves lliures en aquesta convocatòria

Oferta de cicles i mòduls per a les proves lliures 2024.

3. Mòduls dels cicles de grau superior que s’imparteixen en anglès

Mòduls dels cicles que s’imparteixen en anglès.

4. Termini d’inscripció

Del 6 al 18 de març de 2024

5. Termini de realització de les proves lliures

Del 2 al 31 de maig de 2024, ambdós inclosos, segons calendari establert per cada centre.

6. Requisits per a la inscripció

Per participar a les proves per obtenir el títol de tècnic de formació professional, és necessari:

– Tenir divuit anys complerts o complir-los dins l’any natural en què es realitzen les proves.
– Estar en possessió dels requisits acadèmics o les acreditacions que permeten l’accés a la formació professional de grau mitjà del sistema educatiu en el moment de realitzar la primera prova.

Per participar a les proves per obtenir el títol de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu, és necessari:

– Tenir vint anys complerts o complir-los dins l’any natural en què es realitzen les proves o dinou per qui estigui en possessió del títol de tècnic.
– Estar en possessió dels requisits acadèmics o les acreditacions que permeten l’accés a la formació professional de grau superior del sistema educatiu en el moment de realitzar la primera prova.

Observacions:

– Un alumne no pot estar matriculat el mateix any acadèmic a un mateix mòdul professional en diferents comunitats autònomes.

– Durant un mateix curs acadèmic, una persona no es pot matricular a un mòdul professional que cursa en la modalitat presencial o a distància i, simultàniament, a la prova lliure.

– Durant un mateix curs acadèmic, no es poden inscriure per fer proves lliures de mòduls professionals del mateix cicle a dos centres diferents.

– No es poden matricular de mòduls superats anteriorment per qualsevol via.

7. Llocs d’inscripció

Les persones interessades a fer proves lliures s’han d’inscriure en el centre educatiu públic de les Illes Balears autoritzat per impartir el cicle al qual pertanyen els mòduls dels quals es volen examinar, amb les limitacions establertes en la convocatòria. Si hi ha més d’un centre autoritzat, han d’escollir aquell centre on els interessi presentar-se.

Com a norma general, les persones que es presentin a les proves lliures d’un mòdul d’un cicle en un centre s’han d’inscriure en aquest mateix centre per examinar-se de la resta de mòduls d’aquest cicle en les successives convocatòries. Si, per les circumstàncies que siguin, han de canviar de centre, cal que comuniquin al nou centre el nom del centre en què varen realitzar la resta de proves lliures.

Quan una persona estigui interessada a presentar-se a una prova que es fa en un centre situat en una illa diferent d’aquella on viu, pot presentar la sol·licitud i la documentació que s’hagi d’adjuntar al centre educatiu públic més proper autoritzat a fer proves lliures d’algun cicle formatiu. Per realitzar la prova s’ha de desplaçar al centre autoritzat.

8. Formalització de la sol·licitud

La sol·licitud s’ha de formalitzar mitjançant l’imprès oficial per duplicat, el qual han de facilitar tots els centres educatius públics de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments de formació professional.
Les persones que, per les seves característiques físiques o sensorials, necessitin una adaptació de les condicions en què s’han de fer les proves, ho han de fer constar en la sol·licitud.

 Sol·licitud inscripció proves lliures 2024  CatalàPDF  CastellàPDF

En la sol·licitud esmentada s’ha d’adjuntar la documentació que sigui d’aplicació d’entre totes les que figuren a continuació:

1. Per acreditar el pagament de la taxa corresponent, s’ha de presentar el document d’ingrés 046 a nom del sol·licitant. Si el pagament s’ha fet electrònicament, és suficient presentar-ne una còpia simple. Si el pagament s’ha fet de manera presencial, s’ha de presentar l’original segellat pel banc per acarar. El codi del concepte per a aquesta taxa és el P40. Consulta l’apartat Pagament de taxa.

2. Per acreditar l’exempció total o parcial del pagament d’aquesta taxa consulta l’apartat exempció de taxes.

3. Per acreditar el requisit d’edat s’ha d’aportar original i còpia del document oficial d’identificació de què es disposi (DNI, passaport, etc.).

4. Per acreditar el requisit d’accés al cicle formatiu s’ha d’aportar original i còpia d’algun d’aquests documents:

– Títol oficial que permet l’accés al cicle o resguard d’haver fet el pagament per obtenir-lo. En el cas d’estar pendent d’homologació d’estudis estrangers en el moment de la inscripció, el sol·licitant ha de presentar el volant per a la inscripció condicional en centres docents o exàmens oficials, segellat per la unitat de registre en què s’hagi presentat la sol·licitud d’homologació o convalidació. Abans de l’inici de la primera prova s’ha de presentar la resolució definitiva d’homologació o convalidació.
– Certificació acadèmica personal que indiqui que s’han superat els estudis que donen accés directe al cicle formatiu.
– Qualsevol dels certificats o documents acreditatius que permeten accedir al cicle formatiu pel torn d’accés per altres vies.

5. Si els requisits d’accés no es poden acreditar documentalment durant el període d’inscripció, s’han de lliurar al president de la comissió avaluadora a l’inici de la primera prova. En cas de no presentar-los es perd el dret a fer la prova.

6. Les persones que, ateses les seves característiques físiques o sensorials, demanen l’adaptació de les condicions en què s’han de fer les proves, han de presentar el certificat que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials.

9. Pagament de taxes

Per a l’any 2024 s’han establert les quanties següents:

a) Inscripció per fer la prova lliure de mòduls que pertanyen a cicles de grau mitjà, inclosa l’expedició del certificat que acredita les qualificacions obtingudes: 9,29 euros per mòdul.    Consultau la carrega horària dels mòduls del CFGM (el màxim d’hores a les quals us podeu matricular és de 660)
b) Inscripció per fer la prova lliure de mòduls que pertanyen a cicles de grau superior, inclosa l’expedició del certificat que acredita les qualificacions obtingudes: 12,78 euros per mòdul.  Consultau la carrega horària dels mòduls dels CFGS (el màxim d’hores a les quals us podeu matricular és de 660)

Podeu formalitzar el pagament telemàtic de la Taxa a través de l’ATIB: https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx          Com arribar-hi

El document d’ingrés és el model 046; concepte P40.

 No s’admeten formularis preimpresos en paper; és necessari emplenar-los a la pàgina web de l’ATIB.

 La taxa ha d’estar a nom de l’inscrit. Teniu en compta que per el pagament de la taxa se us requerirà el N.I.F de la persona que s’inscriu a les proves, en cas de no disposar-ne l’heu de sol·licitar a l’administració competent amb la suficient antelació.

10. Exempcions de taxes.

Per acreditar l’exempció total o parcial del pagament d’aquesta taxa, s’ha de presentar algun dels documents que s’indiquen a continuació, segons correspongui:

a) Les persones en situació legal de desocupació han de presentar l’informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació emès per un servei públic d’ocupació. La data d’aquest document no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.
b) Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 % han de presentar el certificat que acredita el tipus i el grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials. En el cas que el sol·licitant sigui un familiar de fins a segon grau d’una persona amb discapacitat, també ha d’aportar el llibre de família o, alternativament, certificat del registre oficial en el què consti la relació familiar o anàloga, així com el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.
c) Les persones amb grau II i III de dependència reconegut han de presentar el certificat o la resolució que acredita el grau de dependència, expedit per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials. En el cas que el sol•licitant sigui un familiar d’una persona dependent, també ha d’aportar el llibre de família o, alternativament, certificat del registre oficial en el què consti la relació familiar o anàloga, així com el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.
d) Els membres de famílies en risc social amb menors d’edat que han estat objecte de declaració de risc per part de l’administració competent en matèria de protecció de menors han de presentar la resolució o certificat de declaració de risc emesa per l’òrgan o bé amb el conveni d’intervenció social i educatiu familiar entre la família del menor i els serveis socials del municipi. També han d’aportar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en el què consti la relació familiar o anàloga.
e) Els membres de famílies amb menors d’edat retornats després de l’aplicació de mesures administratives de protecció han d’aportar la resolució o el certificat oficial de l’òrgan competent. També han d’aportar el llibre de família o, alternativament, certificat del registre oficial en el què consti la relació familiar o anàloga.
f) Els membres de famílies amb menors d’edat retornats després de l’aplicació de mesures de justícia juvenil han de presentar la resolució o certificat del Servei de Justícia Juvenil de la Direcció General d’Infància, Joventut, Famílies, Igualtat i Diversitat del Govern de les Illes Balears o de l’organisme autonòmic competent, el qual ha de ser vigent en la data de presentació. També han d’aportar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga.
g) Les persones que acreditin ser membres d’una família nombrosa han de presentar el títol o certificat expedit a l’efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.
h) Els membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció han de presentar el certificat d’ingressos de renda mínima d’inserció amb data posterior a l’1 de gener de 2024.
i) Els membres d’unitats familiars que percebin la renda social garantida han de presentar el certificat d’ingressos de renda social garantida amb data posterior a l’1 de gener de 2024.
j) Els beneficiaris de l’ingrés mínim vital han de presentar la resolució o un certificat de concessió de l’entitat gestora de l’ajut amb data posterior a l’1 de gener de 2024. Si el sol•licitant és familiar del beneficiari, també ha de presentar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga, així com el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.
k) Els sol·licitants que percebin el subsidi de desocupació han de presentar el certificat que acrediti aquesta situació emès pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), la data d’emissió del qual no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l’inici del termini d’inscripció. Si el sol•licitant és familiar del beneficiari, també ha d’aportar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga, així com el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.
l) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i els joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació han de presentar la resolució judicial que determini aquesta situació.
m) Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes han de presentar algun dels documents següents:

• Un certificat com a víctima de terrorisme o familiar emès pel Ministeri de l’Interior a nom de la persona sol•licitant.
• Una resolució prèvia d’indemnització per acte terrorista. En el cas del cònjuge o fill del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga.
• Un títol de la Reial Orde de Reconeixement Civil a les Víctimes del Terrorisme. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga.

n) Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere han de presentar algun dels documents següents:

• Una ordre de protecció a favor de la víctima.
• Una sentència condemnatòria.
• Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de protecció.
• Una resolució judicial per mitjà de la qual s’hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.
• Un informe de l’administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d’acolliment, o bé un informe de l’Institut Balear de la Dona. De l’Oficina de la Dona del Consell Insular d’Eivissa, o de l’òrgan competent del Consell Insular de Menorca o de l’organisme autonòmic competent.

En el cas de ser-ne fill dependent, també s’ha de presentar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga, així com el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.

o) Els membres de famílies monoparentals han d’aportar el títol o carnet individual de família monoparental emès pel consell insular corresponent o bé per l’administració competent al seu lloc de residència. Es reconeixeran els títols de famílies monoparentals expedits per altres comunitats autònomes sempre que existeixi reciprocitat, fins que deixin d’estar vigents.
p) Els joves en situació d’acolliment han de presentar la resolució judicial o administrativa de l’acolliment, o, si no n’hi ha, un certificat emès per l’entitat corresponent (Institut Mallorquí d’Afers Socials —IMAS—, Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca, Servei de Protecció de Menors del Consell Insular d’Eivissa o Consell Insular de Formentera).

11. Convalidació de mòduls

No es poden sol·licitar convalidacions o exempcions a les proves per a l’obtenció directa d’un títol (proves lliures), atès que l’article 4 del Reial decret 1085/2020 estableix que les sol·licituds s’han de presentar en el centre on estan matriculats per cursar els ensenyaments per als quals se sol·licita la convalidació i les proves lliures no inclouen la docència dels ensenyaments.

12. Realització del mòdul de Formació en Centres de Treball

El mòdul de Formació en Centres de Treball s’ha de cursar presencialment.
Les condicions per poder cursar el mòdul de Formació en Centres de Treball es recullen en la disposició addicional primera de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 6 de març de 2008.
La matrícula per cursar el mòdul de Formació en Centres de Treball s’ha de formalitzar en el règim presencial.

 
13. Realització del mòdul professional de projecte dels cicles formatius de grau superior

Les persones que hagin de cursar el mòdul professional de Projecte i no hagin superat anteriorment el mòdul de Formació en Centres de Treball, l’han de cursar en la modalitat presencial al mateix temps que cursen el mòdul de Formació en Centres de Treball.
Les persones que hagin de cursar el mòdul professional de Projecte i hagin superat anteriorment el mòdul de Formació en Centres de Treball, poden matricular-s’hi en el període establert en la convocatòria anual per inscriure’s a les proves lliures.
El procediment per avaluar aquest mòdul en la modalitat lliure és el següent:

– La comissió avaluadora ha de proposar al candidat en condicions de ser avaluat del mòdul de Projecte possibles projectes per realitzar. No obstant això, els alumnes també poden proposar projectes a la comissió. Els continguts de les proves s’han de fonamentar en el currículum vigent del mòdul.
– Abans del 26 d’abril de 2024, la comissió avaluadora ha de determinar el projecte que ha de realitzar cada candidat i l’ha d’informar i assessorar de tots els aspectes rellevants per realitzar-lo.
– La comissió avaluadora ha de convocar per fer la prova lliure del mòdul professional de Projecte.
– Aquesta prova consisteix en la presentació i la defensa del projecte realitzat. Aquest mòdul ha de versar sobre l’experiència laboral de l’alumne que ha donat lloc a l’exempció o va donar lloc a l’avaluació positiva del mòdul d’FCT en convocatòries anteriors.
– Si se supera el mòdul, ha de quedar reflectit en l’acta d’avaluació i s’ha d’incloure en la proposta d’expedició de títol.

14. Calendari del procediment de proves lliures

Calendari Proves Lliures 2024

15. Normativa

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 6 de març de 2008 per la qual es regulen les proves lliures per obtenir el títol de Tècnic o de Tècnic superior de formació professional del sistema educatiu (BOIB núm. 38, de 18 de març de 2008)

Resolució de la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa de 2 de febrer de 2024 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organitzaci. Català PDF  Castellano PDF